Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden
 1. De rechtsverhouding tussen KennisAteliers bv, Bergensesteenweg 709a, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, met als ondernemingsnummer 0899.635.111 en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de bestelbon, de facturen en de eventuele specifieke voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als “de Overeenkomst”). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van KennisAteliers. KennisAteliers behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.

 2. De prestaties van KennisAteliers strekken ertoe informatie te verschaffen aan de klant o.a. door de organisatie van studiedagen. Hierna aangeduid als “de Producten”.

 3. Commerciële documenten en aanbiedingen van KennisAteliers scheppen geen verbintenissen in hoofde van KennisAteliers. De Overeenkomst tussen KENNISATELIERS en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling van de klant door KennisAteliers of bij begin van uitvoering door KennisAteliers.

 4. De prijzen van KennisAteliers (behoudens anders vermeld) zijn exclusief btw.

 5. Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen contant betaalbaar. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is binnen een termijn van veertien dagen na factuurdatum wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 1% per maand en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 100,00.

 6. Annulering van een inschrijving voor een kennisatelier is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot twee weken voor het begin van het seminarie en zal altijd aanleiding geven tot een annulatiekost van 50% van de prijs van het seminarie. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een ingeschrevene voor een seminarie mag steeds een andere persoon in zijn/haar plaats aan het seminarie laten deelnemen. KennisAteliers behoudt zich desgevallend het recht voor de opleiding te annuleren, het programma, de spreker of de locatie te wijzigen indien, ondanks alle inspanningen, de omstandigheden hen ertoe dwingen en dit zonder dat de klant een schadevergoeding of andere financiële compensaties hiervoor kan verhalen op KennisAteliers.

 7. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door KennisAteliers krachtens de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van KennisAteliers beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. KennisAteliers is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. KennisAteliers is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Overeenkomst door de klant, noch is KennisAteliers aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van KennisAteliers wordt weerhouden, is KennisAteliers er enkel toe gehouden het Product te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.

 8. De rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

 9. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de documentatie die tijdens de opleidingen ter beschikking wordt gesteld, niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van KennisAteliers.

 10. De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van KennisAteliers. Deze gegevens zullen gebruikt worden voor administratieve doeleinden en voor het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de activiteiten van KennisAteliers. De klant kan steeds kosteloos om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen.

 11. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule.

 12. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door KennisAteliers houdt geenszins een afstand van recht in.
Annulatievoorwaarden
U kunt schriftelijk annuleren tot twee weken voor aanvang van het seminarie, de annulatiekost bedraagt steeds minstens 50% van het inschrijvingsgeld. Bij annulatie binnen de twee weken voor het begin van het kennisatelier is het volledige bedrag verschuldigd. U kunt u wel steeds laten vervangen door een collega.