Special Successieplanning ! Thematische toepassing nieuw erfrecht en nieuw huwelijksvermogensrecht.

Special Successieplanning ! Thematische toepassing nieuw erfrecht en nieuw huwelijksvermogensrecht.

Liesbeth Franck
Cazimir

foto van de spreker Liesbeth Franck

Nathalie Labeeuw
Cazimir Advocaten

foto van de spreker Nathalie Labeeuw

Olivier De Keukelaere
Cazimir Advocaten

foto van de spreker Olivier De Keukelaere

Rinse Elsermans
Cazimir

foto van de spreker Rinse Elsermans


Notice: Undefined offset: 0 in /data/sites/web/kennisateliersbe/www/echo_templates/seminar.php on line 394

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt.


Notice: Undefined variable: chequeFormation in /data/sites/web/kennisateliersbe/www/echo_templates/seminar.php on line 468

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

- Hoe problemen vermogens- en successieplanning bij nieuw samengestelde gezinnen oplossen ?!
- Successieplanning zorgenkinderen - Hoe de persoonlijke en vermogensrechtelijke belangen van een zorgenkind vrijwaren ?!
- De Zorgvolmacht: wanneer en hoe opstellen, de mogelijkheden en beperkingen !
- Noodzakelijke planningstechnieken kinderloze koppels !
- Planningstechnieken via schenking en controlestructuren.

 

Het nieuw erfrecht en nieuw huwelijksvermogensrecht: thematisch, pratkijkgericht.
Centraal uitgangspunt van de ‘Special successieplanning’ is de concrete toepassing van het nieuwe erfrecht en huwelijksvermogensrecht.
Samen met de specialisten van Cazimir advocaten werd een praktijkgericht programma samengesteld.  Hierbij ligt het accent op praktische toepassingen van de nieuwe wetgevingen in concrete situaties.
Zoals de planning bij zorgenkinderen, of bij kinderloze koppels, de specifieke situatie van ondernemers, nieuw samengestelde gezinnen, enz. 

Praktijkgerichte onderwerpen.
           09.00-10.30 u - Liesbeth Franck, Cazimir
Hoe problemen vermogens- en successieplanning bij nieuw samengestelde gezinnen oplossen ?!
          10.45 – 12.15 u  -  Liesbeth Franck, Cazimir
Successieplanning zorgenkinderen - Hoe de persoonlijke en vermogensrechtelijke belangen van een zorgenkind vrijwaren ?!
           13.00 – 14.00 u -  Nathalie Labeeuw, Cazimir
De Zorgvolmacht: wanneer en hoe opstellen, de mogelijkheden en beperkingen !
         14.10 - 15.40 u  - Rinse Elsermans, Cazimir 
Noodzakelijke planningstechnieken kinderloze koppels !
           16.00 – 17.30 u  - Olivier De Keukelaere, Cazimir
Planningstechnieken via schenking en controlestructuren.
--------------------------------------------------------------------
Aangepaste oplossingen successieplanning bij nieuw samengestelde gezinnen
!
Successieplanning met nieuw samengestelde gezinnen blijft moeilijk omdat de wetgeving niet aangepast is aan de nieuwe gezinsstructuren.
Het erfrecht was/is niet steeds aangepast aan de specifieke wensen en noden van nieuw samengestelde gezinnen. Dit zowel bij vermogens- als bij successieplanning.

Mogelijkheden en valkuilen vermogens- en successieplanning nieuw samengestelde gezinnen.
Deze webcast geeft u inzicht in de belangrijke aspecten en gevolgen inzake de successie- en vermogensplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Wij gaan hierbij ook dieper in op de relevante aspecten van het nieuwe erfrecht en het nieuw huwelijksvermogensrecht.
U krijgt een schematisch overzicht van de mogelijkheden en valkuilen van successieplanning bij nieuw samengestelde gezinnen.
Op basis concrete voorbeelden en cases analyseren wij op een praktijkgerichte manier
- Waar heeft de ex-partner/huidige partner recht op ?
- Kunt u uw ex-partner onterven ?
- Hoe (ex-)partner & kinderen beschermen ?
- Wat met kinderen uit vorige en nieuwe relatie ?
- Verschil tussen kinderen uit huwelijk en in kader van ongehuwd samenleven ?
- Wat met de gezinswoning en wat wordt bedoeld met ‘de gezinswoning’ ?
- Welke mogelijkheden zijn er om erfbelasting te besparen ?
- Bieden het nieuw erfrecht en het nieuw huwelijksvermogensrecht meer mogelijkheden ?

---------------------------------

          10.45 – 12.15 u  -  Liesbeth Franck, Cazimir
Successieplanning zorgenkinderen - Hoe de persoonlijke en vermogensrechtelijke belangen van een zorgenkind vrijwaren ?!

Efficiënte planningstechnieken met zorgenkinderen.

Het wettelijk erfrecht is niet afgestemd op de permanente verzorging van een zorgenkind na het overlijden van zijn of haar ouders.
Daarom zijn efficiënte planningstechnieken ontzettend belangrijk .
In deze webcast krijgt u antwoorden op:
- Welke beschermingsmaatregelen kunnen ouders nemen om te waarborgen dat het erfdeel van het zorgenkind wordt besteed aan de verzorging van het kind ?
 - Hoe kunnen ouders er voor zorgen dat na hun overlijden de persoonlijke en vermogensrechtelijke belangen van hun zorgenkind worden behartigd?
-----------------------

           13.00 – 14.00 u -  Nathalie Labeeuw, Cazimir
De Zorgvolmacht: wanneer en hoe opstellen, de mogelijkheden en beperkingen !

Om te voorkomen dat bij onbekwaamheid het beheer van het vermogen in ‘vreemde’ handen komt, kan een zorgvolmacht gemaakt worden.
Deze regeling op maat wordt gemaakt als iemand nog bekwaam is en voorziet in de regeling voor het beheer van het vermogen wanneer hij of zij onbekwaam zou worden. Zo gaan wij tijdens deze sessie dieper in op:
- Wat gebeurt er bij onbekwaamheid?
- Wie neemt beslissingen over het vermogen zoals het beheer van de rekeningen, het innen van de schuldvorderingen, het schenken van goederen aan kinderen of partner, het sluiten van een erfovereenkomst of de opmaak van een testament ?
- Wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van een zorgvolmacht ?
- Wie kan een zorgvolmacht opmaken ?
- Welke vormvereisten moeten worden nageleefd alvorens er sprake is van een zorgvolmacht ?
- Wat er gebeurt indien misbruik wordt gemaakt van de zorgvolmacht ?
- Wat indien de zorgvolmacht onvoldoende bescherming creëert.
------------------------------

         14.10 - 15.40 u  - Rinse Elsermans, Cazimir 
Noodzakelijke planningstechnieken kinderloze koppels !

Hoe de dure tarieven vermijden ?!

- Wat zij de burgerrechtelijke en fiscale gevolgen van een kinderloos overlijden ?
- Welke optimalisatietechnieken kunnen gebruikt worden door kinderloze erflaters ?
- Hoe de langstlevende partner bijkomend bevoordelen via een huwelijkscontract of een samenlevingsovereenkomst.
- Wat zijn de mogelijkheden en de grenzen van een contract ?
- Hoe het beding van aanwas en het tontinebeding concreet toepassen tussen partners en ook tussen broer(s) en zus(sen) onderling.
- Hoe best een strategie van voorafgaande schenkingen ontwikkelen ?
- Wanneer en hoe concreet gebruik maken van de techniek van het (omgekeerd) duo-legaat ?
- Welke voordelen biedt de oprichting van een private stichting?
- Kan een emigratie naar het buitenland een oplossing bieden?
-------------------------

           16.00 – 17.30 u  - Olivier De Keukelaere, Cazimir
Planningstechnieken via schenking en controlestructuren.

Hoge schijven erfbelasting vermijden !

- Hoe best vermijden dat het vermogen in grote mate belast wordt in de hoogste schijven van de erfbelasting ?
 - Hoe best bij leven vermogensbestanddelen schenken ?
- Met welke basisprincipes rekening houden om tussentijdse schenkingen tre doen ?
- Kan men onbeperkt voordelig schenken en welke risco’s zijn er bij overlijden.
- Hoe kan een burgerlijk maatschap hiervoor een geschikt controlevehikel zijn, afgestemd op de concrete situatie ?
- Welke conrete mogelijkheden heeft een burgerlijke maatschap ?
- Hoe een gecontroleerde en gefaseerde vermogensovergang organiseren ?

---------------

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De deelnameprijs voor deze opleiding bedraagt 445 euro (excl. BTW), bijkomende inschrijvingen van hetzelfde bedrijf of kantoor tegen 405 euro (excl. BTW) per bijkomende deelnemer.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 40 % (kleine ondenemingen) of 30 % (middelgrote ondernemingen) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief BTW. Het subsideerbaar bedrag bedraagt € 437.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie