Special Vruchtgebruik: de knelpunten, de mogelijkheden, de controle.

Special Vruchtgebruik: de knelpunten, de mogelijkheden, de controle.

Special Vruchtgebruik: de knelpunten, de mogelijkheden, de controle.Waardering, aftrek kosten, boekhoudkundig, Vlabel, controle !

Philippe Salens
EY Tax Consultants

foto van de spreker Philippe Salens

Tim Melis
Cazimir Advocaten

foto van de spreker Tim Melis

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Belangrijkste actuele knelpunten en de discussiepunten met de fiscus.

Special Vruchtgebruik: de knelpunten, de mogelijkheden, de controle.Waardering, aftrek kosten, boekhoudkundig, Vlabel, controle !
Deze Special Vruchtgebruik behandelt de belangrijkste actuele knelpunten bij de toepassing van zakelijke rechten en de discussiepunten met de fiscus.
U krijgt een diepgaande analyse van de mogelijkheden en beperkingen van vruchtgebruik en erfpacht op basis van volgende problematieken:
- Waardering vruchtgebruik, erfpacht en opstal
- Controversiële standpunten Vlabel gesplitste aankopen en inschrijvingen  vruchtgebruik
- Boekhoudkundige verwerking van onroerende zakelijke rechten.
- Aftrek van kosten voor onderhoud en herstellingen, verbeteringen en andere verbouwingen
- Aanvalspistes van de fiscus !


1. Waardering vruchtgebruik, erfpacht en opstal
Meer genuanceerde waardebepalingen
De veelgebruikte waarderingsformule is eenvoudig, maar werkt met een beperkt aantal parameters. Wij analyseren een alternatief berekeningsmodel (discounted cash flow – model).  
Dit model laat toe meer genuanceerde waardebepalingen te maken, waarbij o.m. ook rekening gehouden kan worden met de manier waarop het vruchtgebruik gefinancierd wordt en met eventuele werken die de vruchtgebruiker plant uit te voeren aan het onroerend goed.

Antwoord op klassieke problemen waardering
- Hoe kan de verdeelsleutel bepaald worden indien de blote eigenaar en de
vruchtgebruiker beslissen samen te (ver)bouwen?
- Hoe kan de verkoopprijs verdeeld worden tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker wanneer ze samen beslissen te verkopen?
- Hoe kan de vergoeding bepaald worden die de blote eigenaar op het einde van het vruchtgebruik verschuldigd is aan de vruchtgebruiker, voor de door deze laatste uitgevoerde werken?

2. Controversiële standpunten Vlabel gesplitste aankopen en inschrijvingen  vruchtgebruik - naakte eigendom.
- Ouders en kinderen kopen samen een onroerend goed aan. De ouders kopen het vruchtgebruik. De kinderen de naakte eigendom. Waarop moet gelet worden om de toepassing van (oud) artikel 9 W. Succ. te vermijden?
- Wat is het standpunt van Vlabel hieromtrent?
- Zijn er alternatieven? Kan ik bijvoorbeeld bouwen op de grond van mijn kinderen?
- Wat met een schenking van voorbehoud van vruchtgebruik voor een buitenlandse notaris?
- Quid bij de opvolgende gesplitste inschrijving van effecten en geldbeleggingen? Het recente standpunt van Vlabel is hier bijzonder belangrijk ! Wat als de inschrijving niet plaatsvond voor 1 juni 2016 of wat met de toekomst? Kan ik alsnog het schenkingsrecht betalen? Heeft dat zin?
- Zijn er alternatieven? Kan een lijfrente, al dan niet optioneel, een oplossing vormen? Wat met een maatschap?
- Praktische richtlijnen voor een verantwoorde en doordachte akte voor een gesplitste aankoop of inschrijving.

3. Boekhoudkundige verwerking van onroerende zakelijke rechten.
De basis van de boekhoudkundige verwerking is het advies 2015/5 van 8 juli 2015 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.  U krijgt een kritische analyse en de fiscale implicaties van dit advies.
- De verwerving van het vruchtgebruik
- De verwerving van de blote eigendom
- Verbeterings- en uitbreidingswerken door de vruchtgebruiker
- De overdracht van de blote eigendom door de volle eigenaar
- Vestiging van een vruchtgebruik door de volle eigenaar
- Overdracht of beëindiging van het vruchtgebruik.

4. Aftrek van kosten voor onderhoud en herstellingen, verbeteringen en andere verbouwingen
Gevolgen en knelpunten verbouwingen bij zakelijke rechten !
- Renovatiewerken of verbouwingen ? Wie draagt de kosten ?
- Abnormale of goedgunstige voordelen of VVA ?
- Welke invloed hebben verbouwingswerken op de waardering ?
- Wat zijn verbouwingswerken ?
- Welke vergoeding moet betaald worden op het einde ?
- Wat bij verkoop blote eigendom aan de vruchtgebruiker ?
- VAA indien de grondeigenaar een natuurlijk persoon is ?
- Hoe moet het voordeel gewaardeerd worden ?

5. Aanvalspistes van de fiscus !
Optimalisatiestructuren en standpunt fiscus.

Vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht worden door de fiscus zeer kritisch benaderd.  Zowel de vruchtgebruikconstructies vennootschap/zaakvoerder als in kader van successieplanning komen meer en meer onder druk te staan. 
Doorheen alle sessies worden de huidige optimalisatiemogelijkheden getoetst aan de visie van de fiscus.


BIV

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De deelnameprijs voor deze opleiding bedraagt 445 euro (excl. BTW), bijkomende inschrijvingen van hetzelfde bedrijf of kantoor tegen 405 euro (excl. BTW) per bijkomende deelnemer.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine ondenemingen) of 20 % (middelgrote ondernemingen) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief BTW. Het subsideerbaar bedrag bedraagt € 437.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie